කඩදාසි, පටක සහ තන්තු

Wood Handling

දැව හැසිරවීම

තන්තු, කඩදාසි සහ පටක යෙදුම් සඳහා යාන්ත්‍රික බල සම්ප්‍රේෂණ තාක්‍ෂණය සැලසුම් කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳ දශක ගණනාවක අත්දැකීම් අප දර හැසිරවීමේ යෙදුම් සඳහා ගියර් ඒකක විශ්වාසදායක සැපයුම්කරුවෙකු බව සහතික කරයි.